Mercoledi 1 Gennaio                                                                                                     Chiuso
Giovedi 2 Gennaio                                                                                                         Chiuso
Venerdi 3 Gennaio                                                                                                         Chiuso
Sabato 4 Gennaio                                                                                                           Chiuso
Domenica 5 Gennaio                                                                                                    Chiuso
Lunedi 6 Gennaio                                                                                                           Chiuso
Martedi 7 Gennaio                                                                                                         16:15, 17:00 e 18:00 Music Together®                                                                     19:45-20:45 Svaroopa® Yoga 
Mercoledi 8 Gennaio                                                                                                    8:00-9:00 Good Morning Network 
Giovedi 9 Gennaio                                                                                                         8:30-9:30 Svaroopa® Yoga                                                                                       18:30-20:00 Kundalini Yoga 
Venerdi 10 Gennaio                                                                                                       9:30-12:30 Laboratorio libero di pittura   
Sabato 11 Gennaio                                                                  
Domenica 12 Gennaio 
Lunedi 13 Gennaio                                                                                                         8:45-9:45 Pilates                                                                                                              13:00-14:00 Pilates                                                                                                               16:45 e 17:45 Music Together®                                                                                19:30-20:30 Corso Fotografia Intermedio
Martedi 14 Gennaio                                                                                                      16:15, 17:00 e 18:00 Music Together®                                                                     19:45-20:45 Svaroopa® Yoga 
Mercoledi 15 Gennaio                                                                                                 8:00-9:00 Good Morning Network                                                                            15:30-18:30 Evento privato
Giovedi 16 Gennaio                                                                                                       8:30-9:30 Svaroopa® Yoga                                                                                       18:30-20:00 Kundalini Yoga 
Venerdi 17  Gennaio                                                                                                       9:30-12:30 Laboratorio libero di pittura
Sabato 18 Gennaio                                                                                                         15:30-18:30 Evento privato (opzione)
Domenica 19 Gennaio                                                                                                   15:30-18:30 Evento privato
Lunedi 20 Gennaio                                                                                                         8:45-9:45 Pilates                                                                                                              13:00-14:00 Pilates                                                                                                               16:45 e 17:45 Music Together®                                                                                19:30-20:30 Corso Fotografia Intermedio
Martedi 21 Gennaio                                                                                                    16:15, 17:00 e 18:00 Music Together®                                                                      19:45-20:45 Svaroopa® Yoga
Mercoledi 22 Gennaio                                                                                                15:30-18:30 Evento privato
Giovedi 23 Gennaio                                                                                                     8:30-9:30 Svaroopa® Yoga                                                                                       18:30-20:00 Kundalini Yoga 
Venerdi 24 Gennaio                                                                                                     9:30-12:30 Laboratorio libero di pittura   
Sabato 25 Gennaio 
Domenica 26 Gennaio                                                                                                9:30-13:30 Workshop di Stencil
Lunedi 27 Gennaio                                                                                                        8:45-9:45 Pilates                                                                                                              13:00-14:00 Pilates                                                                                                               16:45 e 17:45 Music Together® 
Martedi 28 Gennaio                                                                                                   16:15, 17:00 e 18:00 Music Together®                                                                      19:45-20:45 Svaroopa® Yoga
Mercoledi 29 Gennaio                                                                                             8:00-9:00 Good Morning Network                                                                            15:30-18:30 Evento privato
Giovedi 30 Gennaio                                                                                                  8:30-9:30 Svaroopa® Yoga                                                                                       18:30-20:00 Kundalini Yoga 
Venerdi 31 Gennaio                                                                                                  9:30-12:30 Laboratorio libero di pittura